Kampania "Kocham. Reaguję." - Programy prewencyjne - KPP Wolsztyn

Programy prewencyjne

Kampania "Kocham. Reaguję."

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna "Kocham. Reaguję."  stanowi kontynuację akcji pn. "Kocham. Nie biję.", która realizowana była w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej", Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz priorytetów przyjętych przez kierownictwo polskiej Policji. Przedsięwzięcie objęte było patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji.

Nieodłączny element kampanii "Kocham. Reaguję." stanowi telefon zaufania dla ofiar dotkniętych przemocą 0 801 109 801 i jest to ten sam numer, który uruchomiony został na potrzeby działań w ramach akcji "Kocham. Nie biję." Ww. telefon zaufania obsługiwany jest przez odpowiednio przeszkolonych pracowników Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji "KCK". W sytuacji kiedy zgłaszający będzie potrzebował pomocy nie wymagającej szybkości działania "KCK" po analizie przypadku uruchamia pomoc we własnym zakresie. Natomiast w sytuacji zgłoszenia wymagającego pilnej interwencji Policji z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia operatorzy Fundacji mają delegację do szybkiego przekazania informacji do dyżurnego właściwej miejscowo jednostki wojewódzkiej Policji, gdzie zlecone zostaną załogom interwencyjnym czynności zmierzające do szybkiego udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą domową. W następnej kolejności powinny zostać zrealizowane zadania zgodnie z algorytmem wynikającym z Zarządzenia nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury "Niebieskiej Karty".


Dodatkowo na rzecz kampanii pracują również operatorzy ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży   116 111, którzy współpracują z jednostkami Policji wg procedur i zasad określonych w Porozumieniu z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych Policji i Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz sprawnej obsługi "Ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111".

Materiały informacyjno-edukacyjne wydane na potrzeby kampanii "Kocham. Reaguję.", przekazane zostały marszałkom województw, a następnie za pośrednictwem samorządów powiatowych i gminnych zostaną przesłane do jednostek Policji. Niezależnie od tego marszałkowie województw otrzymali środki finansowe na lokalne kampanie społeczne, w ramach których zobowiązani są do opracowania i dystrybucji informatorów dla ofiar przemocy w rodzinie. Kolejnym elementem kampanii "Kocham. Reaguję." będą realizowane przez samorząd wojewódzki szkolenia interdyscyplinarne dla grup zawodowych realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

Zapytania dotyczące udziału Policji w kampanii "Kocham. Reaguję." można kierować do przedstawiciela Biura Prewencji KGP na adres e-mail a.kuznia@policja.gov.pl.

źródło : www.policja.pl