Mróz, śnieg i lód - realne niebezpieczeństwo

snieg i chodnikDuże opady śniegu, siarczyste mrozy spowodowały bardzo wielkie zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia! Nieodśnieżone chodniki, zwisające sople lodu czy zalegający śnieg na dachach stwarzają realne niebezpieczeństwo dla nas czy naszego mienia, dlatego warto zapoznać się z prezentowanymi poniżej informacjami.  

W związku z aktualną sytuacją pogodową, przypominamy mieszkańcom naszego województwa o ciążącym na właścicielach i administratorach budynków obowiązku usuwania z dachów obiektów zalegającego śniegu oraz zwisających sopli lodowych. Szczególne niebezpieczeństwo ze strony zwisających sopli występuje w miejscach, gdzie budynki przylegają bezpośrednio do chodników.

 

kopia sople

 

Utrzymanie budynków w wymaganym stanie technicznym jest obowiązkiem zarządcy i właściciela nieruchomości. Policjanci w przypadku ujawnienia zwisających sopli lub czap śniegu, które za względu na swój ciężar, kształt lub miejsce występowania realnie zagrażają bezpieczeństwu osób lub mienia będą nakazywali natychmiastowe ich usunięcie  pod rygorem kary grzywny ( o pomoc w usunięciu czap śniegu lub sopli można zwrócić się do straży pożarnej). Regulują to następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
  • Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

snieg i chodnikUstawa z dnia 13 września 1996 roku

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(art. 10 ust.2).

 

PRZYPOMINAMY !!!

Właściciel, administrator, bądź zarządca nieruchomości ma obowiązek zapewnienia czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Za chodnik uznaje się każdą wydzieloną część drogi publicznej, która służy dla ruchu pieszych, a położona jest bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Wyjątek, w którym właściciel nie jest zobowiązany do jego uprzątnięcia stanowi chodnik, gdzie dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie dla pojazdów samochodowych.

 

Zarówno zalegający śnieg, śliski chodnik jak i złamany z dachu lodowy sopel może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Właściciele, administratorzy, bądź zarządcy nieruchomości, którzy nie będą wywiązywać się z nałożonego ustawą zakresu obowiązków na podstawie art. 10 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy mogą zostać ukarani grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości do 500zł. lub też może zostać przeciwko nim skierowany wniosek o ukaranie do sądu.
Źródło: KWP w Poznaniu

 

Powrót na górę strony