Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

Strona internetowa częściowo jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 14.10.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest asp.sztab, Wojciech Adamczyk, e-mail wojciech.adamczyk@po.policja.gov.pl, tel. 47 77 28 209. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej KPP w Wolsztynie w formie banera zamieszczony jest odnośnik do strony BIP, do zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy ona pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych  lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się telefonicznie, poprzez: pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

  

Dostępność architektoniczna Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie:

 

Budynek Komendy Powiatowej Policji znajduje się przy ul. Dworcowej 1 w Wolsztynie. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

W Komendzie Powiatowej Policji w Wolsztynie bezpośrednio po wejściu na recepcję, na wprost znajduje się Stanowisko Kierowania, gdzie zawsze przebywa dyżurny jednostki, lub jego zastępca, którzy bezpośrednio obsługują interesantów. Bezpośrednio z recepcji jest wejście do toalety, która dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem magnetycznym. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika.

Przed jednostką znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Do obiektu prowadzą schody w jednym ciągu komunikacyjnym - sześć stopni. Po lewej stronie schodów usytuowanie jest wejście do windy-platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście oznaczone jest symbolem wskazującym na dostęp dla osób niepełnosprawnych. Obok wejścia znajduje się domofon do bezpośredniej komunikacji ze stanowiskiem kierowania.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a

Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, jednak tylko toaleta usytuowana przy recepcji jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

 

Koordynator:

asp.sztab. Wojciech Adamczyk

tel. 47 77 28 209

mail: wojciech.adamczyk@po.policja.gov.pl

 

(podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   Dz.U. 2019 poz. 1696).

Powrót na górę strony