Realizacje wniosków z Debaty społecznej

Realizacje wniosków z Debaty społecznej

debatybanerDecydujmy wspólnie - Komendant insp. Zbigniew Drzymała zaprosił mieszkańców powiatu Wolsztyńskiego do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się 9 września 2015 r. o godz. 12:00 w Auli Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wolsztynie. Obecni zabierając głos złożyli szereg wniosków i zapytań ...
 

1)             Zgłoszone przez uczestników zagadnienia

1.      Potrzeba zorganizowania dobrze oznakowanego i oświetlonego przejścia dla pieszych na ul. Fabrycznej w Wolsztynie dla dzieci idących do szkoły.

2.       Potrzeba umieszczenia poziomych znaków ostrzegawczych na jezdni w rejonach szkół.

3.       Spożywanie alkoholu i zakłócenia porządku przez osoby bezdomne przebywające w parku u zbiegu ulic Lipowej i Gajewskich w Wolsztynie.

4.      Duże natężenie ruchu na łączniku ulic Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie i m. Komorowo. Wniosek o zamontowanie barier uniemożliwiających przejazd przez całą długość drogi.

5.      Wniosek o likwidację pasów zieleni pomiędzy jezdnią, a chodnikiem przy ul. Szkolnej i Wolsztyńskiej w Obrze, co pozwoli na poszerzenie chodnika, a w przyszłości umożliwi  utworzenie ścieżki dla rowerów, oraz ułatwi wyjazd z posesji.

6.      Wniosek o wyznaczenie strefy gdzie w Wolsztynie będzie można spożywać alkohol na świeżym powietrzu na przykładzie miasta Poznania, wyznaczenie np. części parku.

7.      W piątki i w soboty na terenie osiedla urządzane są rajdy nietrzeźwych kierujących, przewracane są kosze na śmieci, wykonywane jest graffiti.

8.      Pytanie, czy w Wolsztynie odbywają się patrole niemundurowane w nocy? Na jakich zasadach odbywa się monitoring miejski, ile osób obsługuje monitoring, ile jest kamer? Czy w przyszłości będzie policjant który będzie obsługiwał monitoring ciągle ? Jak wygląda sprawa kradzieży i włamań na terenie osiedla, wykrywalność spraw kradzieży i włamań?

9.      Wniosek o zorganizowanie pogadanek na temat nadmiernego zażywania leków przez osoby starsze, tak jak jest to w innych powiatach, pytanie czy nie można tego prowadzić w całym województwie?

10.  Utrzymujący się duży  ruch rowerów na chodnikach przy ul. 5 Stycznia i Roberta Kocha w Wolsztynie, co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. Wniosek o większą liczbę patroli pieszych.

11.  Informacja o brawurowo, niebezpiecznie jeżdżących motocyklistach na ul. Stradyńskiej w Kębłowie

12.  Pytanie, czy znane są Komendantowi przypadki sprzedaży alkoholu niewiadomego pochodzenia w Kębłowie?

13.  Pytanie o budowę obwodnicy Wolsztyna, Żodynia i Kopanicy, która byłaby alternatywa dla poruszających się  drogą krajową nr 32,

14.  Wniosek o to, by samorządy zwróciły się do rządzących o zmniejszenie liczby reklam leków w mediach z uwagi na masowe ich przyjmowanie przez osoby starsze.

15.  Wniosek o zamontowanie zabezpieczeń przed dewastacją na nowo powstałych obiektach np. w Parku Miejski, zwiększyć kary za dewastację i podać wyroki do publicznej wiadomości w prasie lokalnej. Edukacja młodzieży w zakresie odpowiedzialności karnej za popełniane czyny karalne.

16.  Pytanie dlaczego w miejscach, gdzie droga przecina ścieżkę dla rowerów (łączą się dwie ścieżki) nie ma przejazdów dla rowerów- utworzenie takich przejazdów np. rondo przy ul. Wschowskiej w Wolsztynie. Wniosek o utworzenie ścieżki dla rowerzystów Krapicku.

17.  Wniosek o częstsze kontrole miejsc, gdzie na terenie gm. Przemęt zbiera się wieczorami młodzież, częstsze legitymowana młodzieży przebywającej w tych miejscach.

18.  Informacja o bałaganie przy posesjach na terenie gm. Pzemęt: przerastające krzaki przez ogrodzenie na drogę, zaśmiecanie drogi błotem, palenie śmieci w domach, aby dzielnicowy chodził i sprawdzał czym ludzie palą w piecach.

19.  Pytanie o możliwość zwiększenia liczby chodników, na których dopuszczony byłby ruch rowerowy.

20.  Refleksja dotycząca nieskutecznej walki z narkotykami na terenie gminy Przemęt, sugestia przeprowadzenia akcji informacyjnej.

21.  Pytanie o możliwość  dopuszczenia ruchu rowerowego „pod prąd" na ulicach jednokierunkowych w Obrze- Św. Anny i Wąskiej przez mieszkańców tych ulic. (wprowadzenie tabliczek „nie dotyczy mieszkańców ulicy" pod znakami droga jednokierunkowa)

22.  Informacja dotycząca zablokowana kanalizacji burzowej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 305 z ul. Brzozową w Karpicku.

23.   Pytanie o możliwość zamontowania w rejonie Szkoły Podstawowej w Karpicku (trasa w kierunku autostrady A2) sygnalizacji  świetleje spowalniającej ruch zbyt szybko jadących samochodów poprzez zapalenie się czerwonego światła.

 

2)             Wnioski oraz inne ustalenia z debaty

          Część zgłaszanych problemów omówiona została bezpośrednio w trakcie debaty wraz z zajęciem stanowiska instytucji reprezentowanej przez odpowiadającego na zadane pytanie. Do podnoszonych kwestii odnieśli się adresaci pytań numer 8, 9, 10, 12, 13,14, 20 i 21, i tak:

Ad.8 Odpowiedzi na pytanie dotyczące kierowania do służb w porze nocnej patroli Wydziału Kryminalnego oraz funkcjonowania monitoringu miejskiego udzielił nadkom. Jarosław Frąckowiak. Poinformowano pytającego, że na terenie działania KPP w Wolsztynie realizowane są patrole służby kryminalnej odbywające się w porze nocnej oraz, że ich dyslokacja wynika z bieżącej oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu. Zastępca Komendanta omówił też sposób i zakres wykorzystania funkcjonującego obecnie monitoringu wizyjnego, a także plany jego modernizacji i rozbudowy. Wypowiedź J.Frąckowiaka uzupełnił Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis informując o zabezpieczonych w budżecie na rok 2015 i 2016 środkach finansowych na ten cel.

Ad.9 Działania na rzecz osób starszych w skali województwa wielkopolskiego omówiła Wicewojewoda Wielkopolski p. Dorota Kinal. (m.in. poradnik dla seniorów)

Ad.10 Do wniosku o większą liczbę patroli pieszych na ul. 5 Stycznia i R. Kocha (ścisłe centrum miasta) w związku z obserwowanym nasileniem ruchu rowerowego na chodnikach odniósł się nadkom. Jarosław Frąckowiak. Zastępca Komendanta poinformował pytającego, że patrole prewencyjne kierowane są do służby w tym rejonie, a policjanci zadaniowani są w kierunku reagowania na wykroczenia popełniane przez rowerzystów. W odpowiedzi odniósł się do przedstawionych podczas debaty danych dotyczących tej problematyki danych - wobec 142 rowerzystów, którzy w bieżącym roku popełnili wykroczenie polegające na jeździe wzdłuż po chodniku lub po przejściu dla pieszych zastosowali represje w formie mandatów karnych i pouczeń. Dodatkowo w celach edukacyjnych opracowano i rozkolportowano pośród rowerzystów 1000 ulotek pt. „Wybrane przepisy dla rowerzystów".

Ad.12 Odpowiedzi na pytanie dotyczące wiedzy Policji na temat sprzedaży alkoholu niewiadomego pochodzenia w Kębłowie gm. Wolsztyn udzielił nadkom. Jarosław Frąckowiak. Zastępca Komendanta poinformował pytającego, iż policjanci KPP w Wolsztynie posiadają wiedzę na ten temat, oraz że w wyniku podejmowanych działań dwukrotnie wszczęto postępowania w tej sprawie zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Wolsztynie oraz wniosku do Urzędu Miasta w Wolsztynie  o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu.

Ad.13 W celu uzyskania odpowiedzi należy wystosować pismo, którego adresatem będzie GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w  Nowym Tomyślu.

Ad.14 Do wniosku o podjęcie działań ukierunkowanych na zmniejszenie liczby reklam leków w mediach odniosła się Wicewojewoda Dorota Kinal. Przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przyznała, że nadmierne zażywanie leków dostępnych bez recepty może być problemem społecznym dotyczącym seniorów. Postulat przyjęła do wiadomości.

Ad.20 Do informacji dotyczącej działań antynarkotykowych na terenie gminy Przemęt odniósł się nadkom. Jarosław Frąckowiak. Zastępca Komendanta poinformował, iż policjanci PP w Przemęcie prowadzą bieżące rozpoznanie w tym zakresie interweniując w wymagających tego sytuacjach. Równolegle prowadzone są wśród młodzieży działania edukacyjne (np. program Stop Narkotykom) z udziałem specjalistów z zakresu terapii uzależnień. W najbliższym czasie - październik 2015r. planowane są projekcje filmu „pt. „Dopalacze niszczą życie" dla uczniów gimnazjów i szkoły średniej z terenu gminy Przemęt.

Ad.21 Odpowiedzi dotyczącej wprowadzenia ruchu „pod prąd" na ulicach Św. Anny i Wąskiej w Obrze dla rowerzystów - mieszkańców tych ulic udzielił nadkom. Jarosław Frąckowiak. W opinii Zastępcy Komendanta powyższe rozwiązanie znacząco utrudniłoby ruch kołowy na wskazanych ulicach, wprowadzając jednocześnie zagrożenie bezpieczeństwa ze strony innych uczestników ruchu dla rowerzystów, których nie dotyczyłoby obowiązujący na podstawie oznakowania pionowego kierunek jazdy; jednocześnie legalizacja jazdy „pod prąd" przez wskazaną grupę rowerzystów (mieszkańców ulic), w praktyce mogłoby prowadzić do nierespektowania ruchu jednokierunkowego przez rowerzystów nie będących mieszkańcami tych ulic.

          Pozostałe wnioski oraz ustalenia poczynione podczas debaty:

1.      Informacje dotyczące przekazanych wniosków i postulatów należy przekazać właściwym organom, w kompetencji których znajdują się  poszczególne obszary działalności:

a)      pytania 1, 5, 22 i 23 - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

b)      pytanie 2 - Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

c)      pytania 2 i 6 - Urząd Miasta w Wolsztynie

d)      pytanie 15 - Sąd Rejonowy w Wolsztynie

2.      Informacje dotyczące przekazanych wniosków i pytań adresowanych do KPP w Wolsztynie i jednostek podległych:

a)      wniosek 3 - zrealizowano bezpośrednio po debacie (dyslokacja służb Wydziału Prewencji we wskazanym rejonie, reakcja na ujawnione przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego)

b)      wniosek  4 - zrealizowano w dniu 14.09.2015r. poprzez udział Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie w posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Wolsztynie. Pozytywnie zaopiniowano wniosek dotyczący montażu progów zwalniających na drodze osiedlowej w m. Komorowo.

c)      wniosek 7 - zrealizowano bezpośrednio po debacie (dyslokacja służb Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego we wskazanym rejonie; na chwilę obecną nie potwierdzono wskazanych przypadków łamania prawa).

d)      wniosek 10 - zrealizowano bezpośrednio po debacie, jako kontynuację działań prowadzonych sukcesywnie od ubiegłego roku (142 osoby ukarane lub pouczone za jazdę rowerem po chodniku)

e)      wniosek 11 - zrealizowano bezpośrednio po debacie (dyslokacja służb Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego we wskazanym rejonie; na chwilę obecną nie potwierdzono wskazanych przypadków łamania prawa).

f)       wniosek 16 - Na chwilę obecną przejazdy dla rowerzystów wyznaczono na ul. Gajewskich i ulicach do niej prostopadłych, oraz ul. Lipowej. Lokalizacja kolejnych przejazdów uzależniona jest od analizy zgłaszanych w tym zakresie potrzeb, a także warunków technicznych niezbędnych do realizacji wniosku.

g)      wniosek 17 i 18 - zrealizowano bezpośrednio po debacie poprzez przekazanie dyspozycji Kierownikowi Posterunku Policji w Przemęcie - zadaniowanie podległych funkcjonariuszy

h)      wniosek 19 - deklaracja dotycząca udziału Naczelnika WRD w pracach Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Przemęt i opiniowania zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami ciągów pieszych spełniających warunki techniczne dopuszczające ruch rowerowy.

 
Powrót na górę strony